Jämförelse av anmälningar enligt Lex Maria år 2000 och år 2010

 • Marcus Kidbro
 • Joel Mattisson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Lex Maria infördes på 1930-talet efter att personal på ett sjukhus i Stockholm råkade förväxla ett läkemedel med ett rengöringsmedel vilket resulterade i att många patienter dog. Genom att känna till vilka misstag som görs och varför ökar, yrkeskompetensen och på så sätt höjs patientsäkerheten inom vården. Syfte: Syftet med studien var att jämföra vad som anmälts enligt Lex Maria på sjukhus i Region Skåne under år 2000 och år 2010. Metod: En empirisk studie med kvantitativ ansats. Lex Maria anmälningar hämtades från Socialstyrelsens regionala tillsynsmyndighet syd. Därefter gjordes en innehållsanalys för att skapa variabler. Resultat: Resultatet innehåller 228 anmälningar från båda åren tillsammans. Resultatet presenteras i form av tabeller och diagram för att det överskådligt ska kunna jämföras. Diskussion: De fyra viktigaste fynden relaterat till sjuksköterskans yrke var: ”Fördröjd vård”, ”Misstag i allmänna vården”, ”Misstag i läkemedelshanteringen” samt ”Misstag i omvårdnaden”. Fynden jämförs och orsaker om varför felen uppstår diskuteras. Slutsats: Fel enligt Lex Maria uppstår i många fall på grund av stress, okunskap, dålig kontinuitet och brist i rutiner. Sjuksköterskors skyldighet är att vara medvetna om lagar och författningar som styr dem i sitt arbete och studien kan vara ett hjälpmedel i deras arbetsliv.

  Tilldelningsdatum2012-feb-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMonica Granskär (Handledare) & Lars Axelsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • lex maria
  • patientsäkerhet
  • omvårdnad

  Citera det här

  '