Jämförelse av sex symtom enligt Svenska Palliativregistrer hos personer med och utan trycksår.
: en registerstudie

 • Negar Chavoshi
 • Lina Christensen

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Bakgrund: Idag finns det sex olika symtom som förknippas med livskvalitet i palliativt skede. Kort tid efter att en patient har avlidit dokumenteras förekomst av smärta, rosslighet, illamående, ångest, andnöd samt förvirring i Svenska Palliativregister av det vårdteam som har varit mest delaktiga i patientens omvårdnad. Syfte: Att jämföra symtomförekomst av sex symtom enligt Svenska Palliativregister hos personer med eller utan trycksår inom palliativ vård. Metod: Studien genomfördes som en retrospektiv jämförande registerstudie. Resultat: Det fanns ett svagt positivt samband mellan smärta och förekomst av trycksår. Ett bifynd var att det även fanns ett signifikant samband mellan trycksårförekomst och vårdtid. Slutsats: Studiens resultat visar behov av vidare forskning. Spridning av kunskaper om trycksår och smärta kan stödja åtgärder för att öka livskvalitet hos svårt sjuka patienter.

  Tilldelningsdatum2017-juni-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGerth Hedov (Handledare) & Anna-Karin Edberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning medicinsk vård

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • palliativ vård
  • trycksår
  • symtom
  • smärta
  • rosslighet
  • ångest
  • illamående
  • andnöd
  • förvirring

  Citera det här

  '