Jämställdhetens inverkan på föräldrars tid med sina barn

 • Per Thurezon
 • Malin Thurezon

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Ett syfte med vår studie var att undersöka huruvida jämställdhet i arbetstid och föräldraledighet i ett parförhållande påverkar den tid föräldrar tillbringar med sina barn. Vår första hypotes var att ökad jämställdhet i arbetstid och föräldraledighet leder till att föräldrars totala tid med barnen minskar, dvs. att barnen tillbringar fler timmar i förskolan och inskolas tidigare. För att testa denna hypotes undersökte vi, med hjälp av två enkätstudier, sambanden mellan kvinnans och mannens arbetstid och föräldraledighet, och den tid som barnen tillbringar i förskolan samt vid vilken ålder de skolades in i förskolan.

  Våra studier visade ett signifikant samband mellan såväl yrkesarbetande kvinnors arbetstid och barnens antal timmar i förskolan som mellan kvinnors föräldraledighet och barnens ålder vid förskolestart. Motsvarande samband för männen saknades. Detta indikerar således att det är kvinnornas arbetssituation som till betydande del avgör barnens närvarotid i och ålder vid start i förskolan. Ökad jämställdhet i arbetslivet, innebärande att kvinnor arbetar mer, leder sannolikt till att barnen tillbringar mer tid i förskolan och inskolas tidigare.

  Ett andra syfte med vår studie var att undersöka föräldrars egen upplevelse av jämställdhet i sin parrelation, i förhållande till deras jämställdhet i arbetstid, föräldraledighet, fördelning av hemarbete, tid med barnen och egen tid. Vår andra hypotes var att par upplever sig som betydligt mer jämställda än vad fördelning av arbete, föräldraledighet, hemarbete, tid med barnen och egen tid indikerar. Vi fann i vår studie att det finns ett visst samband mellan upplevd jämställdhet och framförallt fördelning av arbetstid och hemarbete. De flesta par upplever sig dock som jämställda, trots en relativt ojämlik fördelning av arbetstid och föräldraledighet.

  Tilldelningsdatum2012-mars-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElia Psouni (Handledare) & Monica Bredefeldt (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • föräldraledighet
  • jämställdhet
  • parförhållande
  • hushållsarbete
  • arbetstid

  Citera det här

  '