“Jag är ingenting utan mina medarbetare”
: En kvalitativ studie om kommunala enhetschefers ledarskap ur ett hälsofrämjande perspektiv

 • Antonia Astergren
 • Rim Ameen

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Inledning: Sjukfrånvaron har ökat markant sedan år 2010, samtidigt som evidensbaserad forskning visar att hälsofrämjande perspektiv saknas på svenska arbetsplatser. Ledarskapets roll har stor inverkan på samtliga aspekter gällande arbetsmiljön. Den aktuella studien lyfter därför fram betydelsen av ett hälsofrämjande ledarskap som en viktig faktor för en god och hållbar medarbetarhälsa. Syfte: Syftet är att undersöka kommunala enhetschefers upplevelser av sitt ledarskap ur ett hälsofrämjande perspektiv. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats där tolv deltagare intervjuades inom omsorgsförvaltningen i en kommunal verksamhet. Studien använde sig av ett strategiskt urval. Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad metod och empirin analyserades med stöd av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom att de viktigaste egenskaperna i ett hälsofrämjande ledarskap är socialt stöd, lyhördhet, tydlighet och anpassat ledarskap. Chefen behöver vara närvarande och skapa en gemenskap i arbetsgruppen, vilket leder till samarbete och delaktighet. Vidare skapar det hälsofrämjande ledarskapet förutsättningar för lärande, utveckling och inflytande i verksamheten. Konklusion: Studien kan bidra med ytterligare kunskap till ett relativt outforskat område i Sverige. Studien kan synliggöra och visa på de faktorer som är viktiga och värdefulla i ett hälsofrämjande ledarskap.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSophie Schön Persson (Handledare) & Petra Nilsson Lindström (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Folkhälsopedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

 • Arbetsplats
 • chef
 • hälsa
 • hälsofrämjande ledarskap
 • hälsofrämjande perspektiv
 • medarbetarhälsa
 • salutogent

Citera det här

'