“Jag är klar! Vad ska jag göra nu?”
: en studie av lärares syn på högpresterande elever och deras undervisningssituation i matematik

 • Alice Andersson
 • Nellie Mårtensson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studien syftar till att undersöka lågstadielärares beskrivningar av de
högpresterande elevernas undervisningssituation i matematik. I studien
genomfördes semistrukturerade intervjuer av åtta lågstadielärare, för att få ta del
av deras erfarenheter av högpresterande elever i matematik. Studiens analysmetod
har utgått från en fenomenologisk ansats. Resultatet som lyfts fram gällande
högpresterande elever analyserades utifrån ett sociokulturellt perspektiv och med
hjälp av Vygotskijs proximala utvecklingszon. Resultatet analyserades också
utifrån de pedagogiska metoderna acceleration, berikning och nivågruppering.
Studiens resultat och slutsatser visar att lärarna beskriver att de använder sig av
olika metoder för att identifiera högpresterande elever i matematik genom formella och informella bedömningar. Lärarna definierar högpresterande elever på
olika sätt med varierande egenskaper. Respondenterna i studien beskriver de
högpresterande eleverna som en tillgång i klassrummet genom att de bidrar i
diskussioner och stöttar jämnåriga. Likaså beskriver lärarna olika didaktiska val
de gjort för att anpassa undervisningen för de högpresterande eleverna,
exempelvis fördjupande extramaterial, svårare matteböcker och arbete i
prestationsbaserade grupper med flera. Lärarna upplever en viss problematik i att
utmana högpresterande elever i matematik, då de behöver ge mycket stöd till de
elever som har svårt att nå kunskapskraven.
Studiens slutsatser kan kontrasteras mot tidigare forskning gjord kring
högpresterande och särskilt begåvade elever i matematik. Det går att hitta likheter
och skillnader gällande hur en högpresterande elev kan definieras och identifieras,
vad det innebär att ha högpresterande elever i klassrummet och lärares didaktiska
val i förhållande till dessa elever.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare), Jenny Green (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • matematikundervisning
 • högpresterande elever
 • lärares perspektiv,
 • lärares perspektiv
 • didaktiska val
 • pedagogiska metoder

Citera det här

'