Jag är motsatsen till lugn, jag är mer uppjagad
: En studie om gymnasieelevers upplevelser av stress

 • Sara Nilsson
 • Sofie Herdmo

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Elever i dagens skola upplever en hög grad av oro och ängslan, vilket kan leda till stress och depression (Lager, Berlin, Danielsson & Heimerson, 2009). Flertalet studier beskriver skolan som en faktor till att den psykiska ohälsan ökar, det ställs höga krav både på att vara socialt kompetent och att ha en hög akademisk skicklighet. För att få en helhetsbild om hur den skolrelaterade stressen påverkar ungdomar i årskurs tre på gymnasiet har vi valt ett brett fokus som behandlar tre perspektiv, vad som gör dem stressade i skolan, hur de reagerar på stressen och hur de hanterar sin stress. För att nå syftet intervjuades sex gymnasieelever i årskurs tre. Resultatdelen har delats in i kategorier efter våra forskningsfrågor, där informanternas uttalande sammanfattats i rubriker som hälsa, krav och kontroll, stressreaktioner samt hanteringsstrategier. Under varje avsnitt i resultatdelen har en analys gjorts, där det mest framträdande har lyfts. Det resultat som framkom är att planering, struktur, tid, motivation, socialt stöd, trygghet, självkänsla samt balans mellan krav och kontroll är viktiga faktorer för att inte eleverna ska uppleva stress. Deras stressorer är väldigt individuella och skapar både fysiologiska och beteendemässiga stressreaktioner. Eleverna i undersökningen hanterade sin stress genom att vara fysiskt aktiva och umgås med familj och vänner.

  Tilldelningsdatum2012-aug.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Elise Persson (Handledare) & Anita Håkansson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • hälsa
  • skola
  • stress
  • stresshantering
  • stressorer
  • stressreaktioner
  • ungdomar

  Citera det här

  '