”Jag fattar inte. Jag vet ju inte vad de vill. Varför säger de inte allt?"
: En kvalitativ intervjustudie av fem grundskollärares beskrivning av läsförståelse och läsförståelseundervisning.

 • Kajsa Jimson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet med den genomförda studien har varit att öka förståelsen för och kunskapen om begreppet läsförståelse och läsförståelseundervisning och hur denna kan organiseras för att gynna samtliga elever. I studien framkom att de deltagande lärarna har god kompetens och kunskap på området läsförståelse. Det identifieras också att god läsförståelseundervisning, utifrån insamlad empiri samt tidigare forskning på området, är sådan där val av texter är central. Att variera undervisningen i form av metod och arbetssätt framkommer som viktigt för att kunna tillgodose samtliga elevers behov. Undervisningen bör fokusera både på att eleverna utvecklar läsförståelsestrategier genom explicit undervisning men också på ett mer innehållsfokuserat och lustfyllt läsande. Avkodningsförmåga, motivation och hemförhållande framhålls, bland andra faktorer, som starkt påverkande på elevernas läsförståelse. Det framkommer också att lärarna, i motsats till forsknings och litteratur, tycker sig ha goda kunskaper om sina elevers behov och vilka anpassningar som behövs i förhållande till dessa. Resultatet visar också att de ämnesspecifika begrepp som lärarna använder under intervjuerna inte är samstämmiga med dem som används i forskning och litteratur på området.

  Tilldelningsdatum2017-apr.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePetra Magnusson (Handledare) & Anna Smedberg Bondesson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • läsförståelse
  • läsförmåga
  • undervisning
  • läsförståelseundervisning
  • individanpassning

  Citera det här

  '