”Jag forskar om Kapybaran” En studie kring elevers tillvägagångssätt och ämnesval vid fri forskning i en åldersintegrerad klass i grundskolan

 • Mats Bevemyr

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen tar upp frågor kring arbetet med ”forskning” som bedrivs av elever i grundskolan. Det som är fokus i denna studie är frågan hur eleverna i sin fria forskning väljer ämne och tillvägagångssätt i sitt forskningsarbete. I studien anläggs ett sociokulturellt perspektiv på lärande och de resultat som framkommer analyseras framförallt genom teorier kring lärande i praktikgemenskaper. Den empiriska delen av studien har genomförts i en åldersintegrerad klass i grundskolans år F-5. Metodologiska utgångspunkter vid fältarbetet har i huvudsak sin grund inom etnografisk metodteori och såväl deltagande observation som olika typer av intervjuer har varit viktiga inslag i det empiriska fältarbetet. Det övergripande resultatet i studien tyder på att elevernas val av så väl forskningsämne som av tillvägagångssätt i sitt forskningsarbete är mycket rutinbetonat och variationen mycket liten. Genom det teoretiska analysrastret kan klassen ses som en praktikgemenskap där lärandet och handlandet konstitueras och bibehålls. Praktikgemenskapen socialiserar så att säga till likriktighet.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '