Jag gör nog lite skillnad ändå…
: Distriktssköterskors påverkan av genus och normer i patientmötet

 • Emelie Axelsson
 • Josefine Uttke

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Bakgrund: Betydelsen av kön och genus för hälsa har fått en allt större betydelse de senaste decennierna. Den svenska hälso- och sjukvården bygger på värdegrunden om jämställdhet och vård på lika villkor. Emellertid är kunskapsunderlaget om genus i många avseenden bristfälligt, vilket resulterar i att patienter bedöms och behandlas utifrån könsstereotypa normer. Distriktssköterskor inom primärvården möter patienter i livets alla skeden och har ett stort ansvar i att verka för en jämställd och patientsäker vård - således är det därav av vikt att distriktssköterskor har kunskap om genusspecifika symtombilder och kommunikationssätt. Syfte: Syftet var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter kring genus utifrån yrkesprofessionen på vårdcentraler i södra Sverige. Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats där 12 distriktssköterskor medverkade från vårdcentraler i södra Sverige. Resultat: I resultatet framkom erfarenheter av att det finns betydande skillnader mellan könen i både kommunikationssätt och beteende i vårdprocessen. Distriktssköterskorna hade olika strategier och bemötande för att hantera skillnaderna vid bedömning och rådgivning. Distriktssköterskorna var omedvetet påverkade av könsstereotypa normer, vilket hade en inverkan på patientmötet. Erfarenheter var att distriktssköterskorna relaterade mer och hade en större förståelse för patienter som speglar den egna livsvärlden. Det framkom även att distriktssköterskorna erhöll kunskap om könsspecifika skillnader genom klinisk erfarenhet, då det råder brist på utbildning inom området. Slutsats: Det kan innebära en risk för patientsäkerheten om patienter handläggs utifrån könsstereotypa normer, vilket sker omedvetet. Det är väsentligt att ha ett genusmedvetet arbetssätt, vilket kan uppnås genom att implementera Genushanden som verktyg i verksamheterna och utbildningar
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMarie Rask (Handledare) & Lina Behm (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • distriktssköterska
 • erfarenhet
 • vårdcentral
 • genus
 • stereotypa föreställningar
 • normer
 • patientmöte

Citera det här

'