”Jag har bara blivit den här spindeln i nätet”
: En studie om lärare i fritidshems uppfattningar av yrkesrollen

 • Emilie Hermansson
 • Daniel Jonerud

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

I denna studie har vi undersökt nyutbildade lärare i fritidshems uppfattningar av sin yrkesroll under sitt första verksamma år. Vad blev uppfattningen av planering och samverkan? Blev det som de hade tänkt sig efter den bilden utbildningen gav? An-ser de att det fungerar att kombinera arbetet i fritidshemmet med arbetet i skolan? I bakgrunden har vi redogjort för en historisk tillbakablick på hur yrkesrollen har formats och varför den ser ut som den gör idag. I forskningsgenomgången har det redogjorts för andra forskares perspektiv på uppfattningar av yrkesrollen och vad yrkesrollen används till utöver fritidshemsverksamheten. Att ha olika roller och uppleva sig tillfreds med dessa, att hävda sin kompetens inför andra yrkesgrupper inom skolan och påverkas av dem är några av delarna som vi har skildrat. Genom semistrukturerade intervjuer med fem respondenter undersökte vi hur de uppfattar samt ser på sin yrkesroll. Med hjälp av begrepp inom professionsteori och under-sökning av fenomenet yrkesroll ur ett fenomenografiskt perspektiv mynnade resul-tatet ut i att yrkesrollen som lärare i fritidshem är flexibel, otydlig och bred. Det visade sig dock att alla inte uppfattade det som ett problem utan att vissa i stället såg det som något positivt. Några respondenter har valt att anpassa sig medan några fortfarande är skeptiska till utvecklingen av yrkesrollen. Betydelsen blir att lärare i fritidshem måste fortsätta lära sig hur de ska definiera sina kompetenser och kunna beskriva vikten av dem. Detta för att göra yrkesrollen tydligare. Konsekvensen kan annars bli att yrket helt enkelt förändras till något annat.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareGöran Roos (Handledare) & Maria Rosberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Lärare i fritidshem
 • yrkesroll
 • fenomenografi
 • fritidshemmet
 • professionsteori
 • uppfattningar
 • fritidspedagog

Citera det här

'