“Jag har ingen chans, det är som att slåss mot väderkvarnar”
: En kvalitativ studie om LAS påverkan på arbetstagares upplevda motivation och trygghet i mediebranschen

 • Lovisa Lindberg
 • Filippa Ågren

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Mediebranschens anställningsstrategi har påvisats vara problematisk för arbetstagarna. Den
svenska arbetsmarknaden, med stöd i arbetsrättsliga lagar, har som syfte att erhålla
tillsvidareanställningar för samtliga yrkesverksamma, något som arbetsgivare inom
mediebranschen i mindre utsträckning tar hänsyn till. Studien syftar till att genom kvalitativ
metod, i form av semistrukturerade intervjuer med sex respondenter, undersöka hur LAS kan
påverka arbetstagarens upplevda motivation och anställningstrygghet i mediebranschen.
Insamlat material har bearbetats genom tematisk analys. Motivationsteorierna Herzbergs
tvåfaktorsteori och självbestämmandeteorin, samt teorin om psykologiskt kontrakt har
använts i studien för att få en större förståelse för motivation och trygghet i arbetet. Resultatet
visar att arbetstagare i branschen å ena sidan upplevde arbetet som roligt och givande, vilket
ökade motivationen i arbetet. Å andra sidan förekom anställningsotrygghet, vilket har
resulterat i negativ inverkan på motivation i arbetet. Anställningsotryggheten grundade sig
primärt i bristen på tillsvidareanställningar, vilket är ett resultat av arbetsgivarnas
kringgående av LAS. Samtidigt som anställningsstrategin påverkar arbetstagares känsla av
anställningsotrygghet, har strategin kommit att bli väletablerad, vilket medfört viss trygghet i
branschen. Motivation i arbetet förekom på kort sikt, men upplevdes avta på lång sikt på
grund av anställningsstrategins konsekvenser. Studiens slutsats är att arbetstagare i
mediebranschen upplever att LAS påverkar motivation och trygghet i arbetet. Förhoppningen
är att studiens innehåll och slutsats ökar medvetenheten om anställningsstrategin
konsekvenser på individ-, organisations- såväl som samhällsnivå, samt bidrar till framtida
forskning och diskussion.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCaroline Bergman Månsson (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • Lagen om anställningsskydd (LAS)
 • Motivation
 • Anställningsotrygghet
 • Anställningstrygghet
 • Mediebranschen
 • Anställningsstrategi
 • Anställningsförhållande
 • Kvalitativ metod

Citera det här

'