Jag känner mig som ett odjur
: En litteraturstudie om kvinnors upplevelse av att leva med polycystiskt ovarialsyndrom

  • Elmira Ekberg
  • Iga Woldt Wawrzyniak

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Uppskattningsvis lever var femte kvinna med polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) och ett betydande mörkertal är odiagnostiserade. Att leva med syndromet kan medföra att kvinnor känner oro, ångest, ilska och ensamhet. Kunskap och information är av stor vikt för att hantera syndromet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med polycystiskt ovarialsyndrom. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes baserat på en kvantitativ och 11 kvalitativa artiklar. Databaserna PsycINFO, Pubmed och Cinahl användes vid sökning av artiklar. Artiklarnas kvalité bedömdes med HKR:s granskningsmall (2016). Vid analysarbetet användes Fribergs (2022) analysmodell innehållande fem steg. Resultat: Två huvudkategorier identifierades; påverkan på livssituationen och möten med vården. Fem subkategorier identifierades; fysisk påverkan på livssituationen, psykisk påverkan på livssituationen, social påverkan på livssituationen, att inte bli tagen på allvar och att vara i behov av kompetent och informativ vårdpersonal. Diskussion: Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet, överförbarhet användes vid diskussion av litteraturstudiens metod. Tre fynd från resultatet har lyfts ut till resultatdiskussion; otillräcklig information, att inte få bekräftelse och stöd och känsla av stigmatisering till följd av syndromet. Fynden kopplades till Erikssons (1994) omvårdnadsteori innefattande vårdlidande samt diskuterats utifrån samhällsperspektiv och etiska aspekter.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Olsson (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • kvinnor
  • leva med
  • polycistiskt ovarialsyndrom
  • upplevelse

Citera det här

'