Jag kan alltså finns jag!
: Om praktisk kunskap i bild- och slöjdundervisningen på gymnasiesärskolans individuella program

 • Marie Wetterstrand

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Den praktiska kunskapen synliggörs inte i lika stor utsträckning som den teoretiska,

  och vikten av praktiska kunskaper för ungdomar med utvecklingsstörning

  uppmärksammas sällan.

  Uppsatsens syfte är därför att undersöka den praktiska kunskapen i praktisktestetiska

  ämnen på gymnasiesärskolan samt att verka för att synliggöra denna

  praktiska kunskap och dess mervärden. Uppsatsen ger en översikt av vad praktisk

  kunskap är, vilka diskurser som finns kring praktisk kunskap idag, samt fakta om

  utvecklingsstörning och särskola, och skapande i praktiskt-estetiska ämnen.

  Genom att göra två semistrukturerade intervjuundersökningar, en med en grupp

  pedagoger som undervisar i praktiskt-estetiska ämnen på gymnasiesärskolan, och en

  med 9 verksamhetsträningsprogramselever ville jag skaffa mig en uppfattning om

  hur undervisningen ser ut i praktiskt-estetiska ämnen på gymnasiesärskolan idag.

  Sammanfattningsvis kom jag fram till att skapande verksamhet på

  gymnasiesärskolan ger eleverna glädje, bättre självförtroende och många olika

  sorters kunskaper och färdigheter, viktiga både för nuet och vuxenlivet, och eftersom

  många särskoleelever har begränsade möjligheter att uttrycka sig i tal och skrift är

  det viktigt för dem att få uttrycka sig genom att skapa i praktiskt-estetiska ämnen.

  Jag kom också fram till att det finns en tudelning mellan praktiska och teoretiska

  ämnen på gymnasiesärskolan och att eleverna kan göra kunskapsvinster om

  pedagogerna arbetar mer ämnesöverskridande. Vidare fann jag att många personer

  med utvecklingsstörning har ett speciellt och personligt uttryck i sina alster.

  Tilldelningsdatum2010-feb.-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Malmström (Handledare) & Svederberg Eva (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • praktisk kunskap
  • skapandets mervärden
  • praktiskt-estetiska ämnen
  • gymnasiesärskolan
  • praktisk konsttillverkning.

  Citera det här

  '