Jag orkar inte! – En kvalitativ undersökning om pedagogens bemötande av det utagerande barnet i förskolan och skolan

 • Paulina Bitowt
 • Emma Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vår examensuppsats handlar om det utagerande barnet i förskolan och skolans yngre år. Trots att vi är medvetna om att undersökningen är i liten skala är det ändå vårt syfte att göra en jämförelse mellan pedagogens bemötande av barnet med ett utagerande beteende i förskolan och skolan samt kunna se om det finns skillnader mellan pedagogens bemötande i förskolan och skolan av detta barn.

  I den empiriska delen beskrivs tillvägagångssättet i vår kvalitativa undersökning, som består av semistrukturerade intervjuer. Efter den empiriska delen kommer en resultatredovisning. Där fick vi fram informanternas syn på det utagerande barnet samt hur de bemöter detta barn i förskolan och skolan. Det samtliga informanter tog upp var vikten för det utagerande barnet att ha en vuxen vid sin sida, som kan stötta och ingripa när barnet tappar kontrollen över sitt beteende. Dock kan vi inte dra några större generella slutsatser av vårt resultat.

  Uppsatsen slutar med en diskussion och därefter en sammanfattning. I diskussionen kunde vi dra slutsatserna att det utagerande barnet bemöts på samma sätt i förskolan och skolan, genom att pedagogen har tydlig struktur och regler. Det största skillnaden vi kunnat se mellan pedagogen i förskolan och skolan är dess syn på leken. I förskolan låter pedagogen leken ta betydligt större plats än i skolan

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '