”Jag skulle säga att samtalsledarrollen återkommer i de flesta möten i mitt uppdrag som specialpedagog”
: En studie om specialpedagogers uppfattningar kring sitt uppdrag med ett undersökande fokus på samtalsledarrollen

  • Anna Andréason
  • Therese Widerberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Detta examensarbete har skrivits med en intention att bidra med kunskaper om hur specialpedagoger inom förskolan uttrycker sig kring sitt arbete som kvalificerade samtalsledare. Syftet med studien är att försöka synliggöra hur specialpedagoger inom förskolan uppfattar sitt uppdrag och vilken vikt man lägger vid samtalsledarrollen. Frågeställningar som ställts är följande: Vilka uppfattningar finns hos specialpedagoger inom förskoleverksamhet kring den kvalificerade samtalsledarrollen? Hur stor del av specialpedagogens uppdrag uppskattar de medverkande specialpedagogerna att samtalsledarollen och den handledande funktionen utgör? Examensarbetet grundas i ett systemteoretiskt perspektiv där tre begrepp valts ut för den tematiska analysen. Valda systemteoretiska analysverktyg i studien var: helhet, relationer och cirkularitet. Metod som har använts för att få svar på frågeställningarna var enkät med både öppna och slutna frågor. 30 specialpedagoger har medverkat i studien. Resultatet i studien visar på att de medverkande specialpedagogerna verkar uppleva att deras kompetens som samtalsledare tas väl tillvara på. Det framkom inga markanta skillnader på hur samtalsledarrollen som handledande funktion i specialpedagogens uppdrag uppfattades hos medverkande specialpedagoger. Studien visar på att de medverkande specialpedagogerna uppfattar att den kvalificerade samtalsledarrollen bland annat innebär att leda samtal systematiskt. Specialpedagogerna uttryckte sig snarlikt kring samtalsstrukturer, vidgande av perspektiv, bekräftande samt vikten av relationer tillsammans med ett tryggt och tillåtande samtalsklimat. Specialpedagogerna svarar på liknande sätt kring hur stor del av sitt specialpedagogsuppdrag som består av samtalsledarrollen, även om det fanns avvikande uppfattningar.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareIngmarie Bengtsson (Handledare), Katarina Nilfyr (Bedömande lärare) & Jonas Aspelin (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • förskola
  • handledning
  • kvalificerad samtalsledare
  • samtalsledarrollen
  • specialpedagog

Citera det här

'