”Jag tror att jag är så pass öppen att jag skulle kunna ta emot vem som helst”
: En kvalitativ studie om idrottsledares kunskaper och erfarenheter av unga hbtqi-personers deltagande och inkludering i föreningsidrott

  • Charlotte Håkanson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Inledning: Andelen unga som identifierar sig som hbtqi-personer ökar i samhället, samtidigt visar forskning att unga hbtqi-personer i jämförelse med heterosexuella har sämre hälsa och i lägre utsträckning deltar i föreningsidrott. Detta riskerar att påverka folkhälsan då svensk föreningsidrott spelar en viktig roll för att hålla Sverige i rörelse. Syfte: Studiens syfte är att undersöka idrottsledares kunskaper och erfarenheter av unga hbtqi-personers deltagande och inkludering inom föreningsidrott. Frågan som ställs är vilken kunskap idrottsledare upplever sig ha eller behöva i relation till unga hbtqi-personers deltagande och inkludering. Metod: För att besvara studiens syfte genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med idrottsledare från sex olika föreningar. Resultat: Resultatet visade att ingen av idrottsledarna har någon utbildning i frågor rörande hbtqi. De saknade även kunskap om hur de som idrottsledare kan arbeta för att inkludera och främja hbtqi-personers deltagande i föreningsidrott. Slutsats: Studien visar att det finns ett behov av ökad kunskap om unga hbtqi-personers deltagande och inkludering i föreningsidrott. Genom att öka idrottsledares kunskap om unga hbtqi-personers inkludering och deltagande i föreningsidrott minskar risken att de omedvetet exkluderar hbtqi-personer. Ur ett folkhälsoperspektiv skulle hbtqi-personers deltagande främjas, vilket skulle leda till ökad jämlikhet. Detta skulle främja unga hbtqi-personers psykiska och fysiska hälsa, vilket skulle ha positiva effekter på folkhälsan och främja en hållbar utveckling.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCássandra Winther (Handledare) & H. Ingemar Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

  • HBTQi
  • idrottsledare
  • föreningsidrott
  • inkludering
  • delaktighet

Citera det här

'