“Jag tycker det är mellansvårt men bra för nu kan jag bättre”
: en studie av insats i Lager 2 för elever i förskoleklass

  • Katarina Lewandowski
  • Ulrika Malmqvist

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med studien är att bidra med kunskap om utformning och tillämpning av en lager2-insats utifrån RtI-modellen i förskoleklass med fokus på utveckling av fonologisk medvetenhet. Response to Intervention (RtI) är en specialdidaktisk modell med syfte att skapa ett system av förebyggande insatser för att elever senare ska slippa hamna i läs- och skrivsvårigheter. Modellen integrerar bedömning, intervention och regelbunden screening.I studien undersöks insatsens mätbara effekt på elevernas fonologiska utveckling och elevernas upplevelser av medverkan i insatsen. Dessutom undersöks ytterligare möjliga faktorer som kan påverka insatsens utformning som helhet. Forskningsdesignen är inspirerad av en konvergent mixed method-design där kvantitativ och kvalitativ data samlas in parallellt och tolkas i en slutlig analys. För att få en djupare förståelse av elevernas resultat och insatsens utformning användes kvantitativ metod genom standardiserade för-och eftertest i fonologisk medvetenhet samt mätning av elevernas upplevelse av sitt deltagande i insatsen. Kvalitativa metoder användes i form av observation av varje insatspass vilka dokumenterades genom videoinspelning och fältanteckningar. Resultat visar att samtliga elevers fonologiska medvetenhet har förbättrats under insatsen.Resultatet på elevernas utvärdering av deltagandet i insatsen visar ett övervägande positivt resultat. Samband noteras mellan elevernas upplevelser och deras resultat på för och eftertester. Resultaten visar att det lekfulla inslaget i språklekspassen i kombination med det stöd eleverna fick och gav varandra men även från testledaren i den lilla gruppen förmodligen bidragit till att eleverna tyckte att det både var lustfyllt och motiverande. Atttestledaren kunde bedöma och anpassa nivån på övningarna utifrån elevernas respons var också en framgångsfaktor som blir tydlig i resultatet. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det angeläget med tidiga insatser som kan göra eleverna läsberedda och därmed öka chansen till inkludering och delaktighet. I studien ser vi indikationer på att strukturerad och intensiv träning av fonologisk medvetenhet i enlager-2 insats i förskoleklass kan stödja elever med risk att utveckla lässvårigheter
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareHelena Sjunnesson (Handledare), Sofia Lindberg (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • Elevers upplevelser
  • fonologisk medvetenhet
  • förskoleklass
  • tidiga förebyggande läsinsatser
  • RtI

Citera det här

'