Jag vill, jag vet, jag kan - en studie om betydelsen av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i undervisningen

 • Pia Lethin
 • Marianne Somming Rehn

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien tar sin utgångspunkt i Antonovskys salutogena teorier och begreppet KASAM. KASAM-begreppet innehåller tre komponenter – meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Dessa kopplas till skolans värld genom undersökningens syfte, som är att ta reda på om eleverna känner tillit och delaktighet i sin lärandesituation och om detta i så fall påverkar deras Känsla av sammanhang i skolan utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med utgångspunkt från detta syfte formulerades följande problemställning: Finns det samband mellan elevernas självtillit, deras uppfattning av delaktighet i skolarbetet och deras upplevelse av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet? Studien genomfördes i en nordvästskånsk kommun under hösten 2006. 158 elever i skolår fem deltog i undersökningen, som gjordes i form av en enkätundersökning. Resultatet analyserades med hjälp av korrelationsberäkningar som visade att det finns ganska starkt samband både mellan begreppskomponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet och mellan elevernas uppfattning av sin delaktighet i skolan och deras Känsla av sammanhang i skolarbetet. Dessa samband diskuteras sedan utifrån aktuella lärandeteorier, främst inom det sociokulturella perspektivet. Vidare ges förslag på att vår undersökning skulle kunna följas upp med ytterligare studier, gärna av det mer renodlat kvalitativa slaget.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '