"Jag vill röra på min kropp för det är så härligt"
: ett utvecklingsarbete om de yngre barnens interaktion och delaktighet i musikundervisning i förskolan

 • Elna Falkstedt
 • Jennie Kron

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att få syn på hur de yngre barnen i förskolan är delaktiga och hur de interagerar i musikundervisningen. Detta har undersökts genom observation av 1–3-åringar i ett musikrum på en förskola. Undersökningen är en del av ett utvecklingsarbete utifrån ett behov på förskolan där studien är gjord. Studien är utförd genom en kvalitativ forskningsmetod med deltagande observation. Empirin till studien är insamlad genom fältanteckningar och filmning. Vår teoretiska utgångspunkt i studien är det sociokulturella perspektivet som hanterar samspel. Aktuell och relevant forskning hanteras. Fokus läggs på begrepp som musicking, delaktighet, interaktion, samspel och undervisning. Resultatet visar att barnen är delaktiga på olika sätt, som genom verbal kommunikation, kroppsspråk, ögonkontakt och att utforska kreativt. Resultatet visar även att utformningen av miljön inverkar på hur musikaliskt stimulerande den är och hur den bidrar till barns delaktighet i musikundervisningen. 

  Tilldelningsdatum2017-dec.-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn Steen (Handledare) & Maria Rosberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • delaktighet
  • kommunikation
  • interaktion
  • undervisning
  • musicking
  • samspel
  • miljö
  • musik

  Citera det här

  '