”Jobbar ni verkligen så här?” – en studie om gymnasielärares uppfattning och användning av betyg i kursen samhällskunskap A

 • Daniel Stjernquist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens syfte var att studera vilka kunskapsskillnader lärare fokuserar för betygen godkänd (G), väl godkänd (VG) och mycket väl godkänd (MVG) i kursen samhällskunskap A. Följande tre frågeställningar formulerades för att uppnå syftet: Vad anser lärarna att eleverna skall lära sig i kursen samhällskunskap A? Vad anser lärarna krävs för betygen G, VG och MVG i kursen samhällskunskap A? Vilka betygsunderlag används och hur är de utformade? Metoder som använts är intervjuer samt textanalys. Analysen är av kvalitativ karaktär. Studiens primärmaterial består av intervjuer med sex gymnasielärare i samhällskunskap samt prov från fyra av lärarna. Materialet har analyserats utifrån styrdokument, tidigare forskning samt behavioristisk och sociokulturell teori. För att studera kunskapsskillnaderna har de fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet varit utgångspunkten. Enligt styrdokumenten skall de olika kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet inte vara hierarkiskt ordnade. Studiens resultat visar att lärarnas uppfattningar var att faktakunskaper motsvarar betyget godkänd och att det främst krävs kvalitativa kunskapsskillnader för att uppnå betygen väl godkänd och mycket väl godkänd.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '