Jodå, vi pratar med barnen hela tiden
: Lärarens didaktiska roll i språkutveckling

  • Ahmed Zukanovic
  • Haris Pipic

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med studien var att undersöka lärare i fritidshemmets berättelser om hur de arbetar språkutvecklande i sin undervisning i fritidshemmet. Datan för studien samlades in genom semistrukturerade intervjuer inklusive en pilotintervju där 4 lärare i fritidshem intervjuades från olika verksamheter. Intervjupersonerna hade arbetat i fritidshemsverksamheten olika länge och hade genomfört utbildningen för lärare i fritidshem vid olika årtal. Informanterna berättade att de alla arbetade med språkutveckling, men i vår resultatdel visade det sig att vissa av verksamheterna arbetade mer aktivt med det än andra. En del av dem arbetade med det genom liknande teman som fokus på ordförråd, läsning och på vilket arbetssätt det genomfördes, medan andra hade andra tillvägagångssätt och andra områden inom ämnet. Resultatet av undersökningen presenteras utifrån tre områden, nämligen digitala verktyg, miljöer och didaktiska aktiviteter. Analysen av den insamlade empirin utgår från den didaktiska teorin. En slutsats som dras i den här studien är att lärare i fritidshem har svårt att reflektera om varför de väljer vissa arbetssätt före andra.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGöran Roos (Handledare), Jonas Asklund (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • språkutveckling
  • lärare
  • fritidshem
  • didaktik
  • didaktisk teori

Citera det här

'