Journalförande AI-kollegor i vården
: Acceptans och funktionalitet för AI på vårdboenden i Sverige

  • Linn Rasmussen

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Journalföring är en tidskrävande arbetsuppgift för vårdpersonal. Inom vissa delar av vården har läkare börjat använda AI för att minska den administrativa arbetsbördan men läkare är inte den enda vårdpersonal som kan dra nytta av AI. Det gäller även vårdpersonal på vårdboenden (Undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor) i syfte att minska den administrativa arbetsbördan. Till exempel en AI-kollega anpassad efter vårdpersonalen på vårdboendens arbetssätt. För att få vårdpersonal att använda sig av AI-kollegans hjälp behöver AI-kollegan accepteras av vårdpersonalen vilket leder till frågor om hur AI kan designas för att skapa acceptans av en AI-kollega i ett sammarbete mellan människa och AI. I denna studie undersöks både acceptansen av en AI-kollega och möjliga funktioner AI-kollegan skulle kunna ha som gynnar vårdpersonalen, detta genom en itteraturundersökning samt en webbenkät besvarad av vårdpersonal på vårdboenden i Sverige. Acceptans visade sig bestå av flera delar som tillit, kompetens, upplevd användbarhet samt upplevd enkelhet att använda. Funktioner som anses vara användbara och effektiviserande förutsatt att AI-kollegan har hög kompetens är möjligheten för användarna att ge information muntligt till AI-kollegan som genererar journalanteckningar i enhetlig stil och på korrekt svenska. Integration av denna typ av AI-kollega kan potentiellt förbättra vårdpersonalens arbetssituation samt patientvården.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMartin Wetterstrand (Handledare)

Utbildningsprogram

  • Digital design

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

  • AI-kollega
  • AI-acceptans
  • Vårdpersonal
  • AI-design
  • Medicinsk AI
  • Användaacceptans

Citera det här

'