"Kärringsjuka?" Att leva med Fibromyalgi

 • Johanna Nilsson
 • Marita Rosén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Fibromyalgi drabbar två till tre procent av befolkningen och är ett kroniskt smärttillstånd utan känd orsak. Majoriteten av dem som drabbas är kvinnor. Sjukdomen syns inte utanpå och det finns därför en risk att drabbade blir missförstådda av människor i sin omgivning och av sjukvårdspersonal. Syfte: Att med den här litteraturstudien beskriva hur kvinnor med fibromyalgi upplever sin livssituation. Metod: En litteraturstudie baserad på elva kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i en huvudkategori; smärta och trötthet, och fyra underkategorier; förändrad identitet, förändringar i det sociala livet och arbetslivet, förändringar i familjelivet och upplevelser av mötet med vården. Smärta och trötthet var de symtom som påverkade kvinnorna i störst utsträckning och som gav upphov till att det blev förändringar i deras dagliga liv. Kvinnorna upplevde mötet med vården negativt. De uttryckte det viktigt att få en diagnos eftersom den gjorde att de kände att de blev trodda och att sjukdomen verkligen existerade. Slutsats: Kvinnor med fibromyalgi upplever sin livssituation som fylld av påfrestningar och att de ständigt blir missuppfattade. Sjukvårdens bemötande av dessa kvinnor tycks inte ha förbättrats under de senaste tio åren, vilket indikerar på att det behövs mer kunskap och utbildning om fibromyalgi.

  Background: Fibromyalgia is a chronic pain condition that affects two to three percent of the population, of whom the majority are women. Fibromyalgia is not visible on the outside and therefore lays a risk that the health care and people in general misunderstand women affected by it. Aim: the aim of this literature review was to describe how women with fibromyalgia experience their life situation. Method: The method used was a literature review based on eleven scientific articles. Result: The analysis of the articles resulted in one major category; pain and fatigue and four sub-categories; changed identity, changes in social life and working life, changes within the family and experiences of the health care. Pain and fatigue were the most prominent symptoms in the women’s life and made changes in their daily life. The women experienced negative attitudes from health care professionals and therefore getting a diagnosis was of great importance to them. The diagnosis made them feel that they were believed and that the illness really existed. Conclusion: Women affected by fibromyalgia experienced their life situation as a life filled with strains and misconceptions. In the last ten years there has been little improvement on the way the health care treat these women. This indicates that there is a need for increased knowledge and education about fibromyalgia among health care professionals.

  Tilldelningsdatum2007-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '