Könens komparativa fördelar i revisionsprocessen

 • Annika Duggal Sharma
 • Sandra Schischke

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En revisor måste inom sitt yrke uppfylla flera olika funktioner. I revisionsprocessen ingår flera moment där det kan tänkas att olika egenskaper behövs, på samma sätt som det är bevisat att män och kvinnor har olika egenskaper. Vårt syfte med denna uppsats är därmed att undersöka om könens komparativa egenskaper är olika betydelsefulla i revisionsprocessens olika moment.

  För att realisera vårt syfte kategoriserade vi, efter en litteraturgenomgång, egenskaper efter kön. För att styrka kategoriseringen utfördes en referensundersökning bland vänner och bekanta. Genom litteraturen kunde vi beskriva revisionsprocessen och efter expertintervjuerna delade vi upp revisionsprocessen i olika delar. Därefter utformade vi en proposition där vi föreslog att könens olika egenskaper kan komma till nytta i olika delmoment av revisionsprocessen. Genom webbenkätundersökningen försökte vi sedan relatera olika egenskaper till olika delar av revisionsprocessen. Godkända och auktoriserade revisorer tillfrågades om vilka egenskaper som krävs under revisionsprocessens olika moment. Då vi bad revisorerna att vara observatörer åt oss, reliabilitetstestade vi resultaten för att kunna avgöra hur trovärdiga observatörer de var.

  Från resultaten kan vi konstatera att könens komparativa egenskaper är olika betydelsefulla i revisionsprocessens moment. I nio av tolv delmoment kan vi statistiskt fastställa att könsspecifika egenskaper är fördelaktiga. Resultaten för resterande tre delprocesser var för osäkra för att kunna fastställa huruvida de väsentligaste egenskaperna är manliga eller kvinnliga. I sex moment är kvinnliga egenskaper mer väsentliga och i de övriga tre manliga.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '