Kapitalmarknaden reagerar - gör du?
: En studie om privatinvesterares reaktioner på världsnyheter

 • Simon Jönsson
 • Axel Liljenberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Den här studien behandlar indexrörelser samt privatinvesterares reaktioner i samband med tre världsnyheter: kriget i Ukraina, Covid-19 pandemin och terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. Vi delar upp privatinvesterarna i fyra olika segment: kön, ålder, utbildning samt hemvist. Därefter bedriver vi jämförelser inom segmenten med tre variabler: risknivå, reaktion och motivering. Syftet med segmenten och jämförelserna är att utskilja likheter eller skillnader mellan olika grupper av privatinvesterare. Studiens datainsamling bedrevs genom en enkät som distribuerats digitalt. För att besvara studiens olika delar har behavioral finance och effektiva marknadshypotesen ställts i förhållande till respondenternas enkätsvar samt indexrörelserna. Utifrån detta fann vi att respondenternas reaktioner inte stämde överens med två av de tre studerade indexrörelserna. Av resultatet har det även framkommit vissa skillnader inom kön, ålder samt utbildning. Samtidigt visade sig hemvist inte spela någon roll sett till reaktion på kapitalmarknaden eller motivering för reaktionen. Utifrån variablerna fann vi att privatinvesterare i vissa situationer reagerar begränsat rationellt, där män, yngre, högskoleutbildade och ekonomer visat sig vara mer riskbenägna samt optimistiska vid sämre marknadsförhållanden. Utöver det här fann vi även att kvinnor och äldre i större utsträckning undviker risk i förhållande till sina motparter.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMartin Abrahamson (Handledare), Emil Numminen (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Företagsekonomi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • behavioral finance
 • effektiva marknadshypotesen
 • ekonomi
 • rationalitet
 • relation
 • risk
 • segmentering
 • världsnyheter

Citera det här

'