Karriärkvinnan
: att vara kvinna och chef i mansdominerade branscher

 • Hanna Jönsson
 • Sara Lindberget

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med vår uppsats är att beskriva, förstå och försöka förklara de erfarenheter och upplevelser som kvinnliga chefer har. Den valda frågeställningen lyder: “Hur uppfattar kvinnliga chefer sig själva i förhållande till sitt chefskap och sin egen väg dit?”. De avgränsningar som gjorts är att de kvinnliga cheferna arbetar i mansdominerade branscher inom den privata sektorn, eftersom det finns andra regler vad beträffar anställning inom den offentliga sektorn. Tidigare forskning behandlar ämnet kvinnligt chefskap, där begrepp som kultur och identitet tas upp, som sedan fortsätter hålla relevans för hela uppsatsen. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod med intervjuer på mellan 30-60 minuter, där de kvinnliga cheferna fick berätta om sin väg till och upplevelser av chefskapet i mansdominerade branscher. Analysen av materialet skedde sedan genom en blandning mellan en narrativ och en tematisk analys, där teman och subteman för berättelserna valdes ut. I resultatet framkom att kvinnorna mött motstånd från både kvinnor och män, vilket kan kopplas till den kultur som finns både i företag och samhället i stort. Det framgick även att det skedde en identitetskonflikt mellan kvinnan som mamma och kvinnan som chef och att det kunde uppfattas som ett hinder för avancemang. Efter tolkning av tidigare forskning och vårt resultat kan vi dra slutsatsen att det finns en tendens att kvinnor själva blir sitt eget hinder, på grund av socialiseringen i samhället, vilket medför till bibehållande av “glastaket”.

Tilldelningsdatum2018-maj-09
OriginalspråkSvenska
HandledareSören Augustinsson (Handledare) & Carin Linander (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Genusstudier (50902)

Nyckelord

 • kvinna
 • chefskap
 • egenskaper
 • motstånd
 • familjeliv
 • identitet
 • kultur
 • socialisering

Citera det här

'