Klara, färdiga fritids!
: En studie utifrån vad pedagoger i fritidshem beskriver sker i uppstarten av fritidshemmets verksamhet efter skoltid

  • Pernilla Ragnarsson Karlsson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka om arbetsmetoder vid uppstart av fritidshemmets verksamhet efter skoltid kan spegla en djupare syn på centrala delar i fritidshemmets pedagogiska kärnuppdrag. Studien är kvalitativ och insamlingen av empiri har skett genom semistrukturerade intervjuer med 10 pedagoger i fritidshem. Intervjuerna har genomförts digitalt utifrån ett målstyrt urval. Studiens teoretiska grundsyn utgår från hermeneutiken. Utifrån en hermeneutisk teoretisk ansats ses uppstarten av verksamheten som ett fenomen som går att tolka och förstå där tolkning är den process som använts i studiens hermeneutiska metodansats. Resultatet visar att eftermiddagsuppstarten av fritidshemmets verksamhet kan delas in i tre olika delar, inför, under och i direkt anslutning till uppstarten. Olika arbetsmoment utförs i varje del. Val av arbetsmetoder för utformning av uppstart kategoriseras i resultatet i fyra olika teman som grundas på storlek på elevgrupper samt ålder på elever. Elevgruppens storlek och ålder på eleverna i gruppen ligger till grund för vilka överväganden som pedagoger i fritidshem gör i val av arbetsmetoder. Arbetsmetoder vid uppstart kan kopplas till relationer, ansvar, omsorg och meningsfull fritid. Relationer, ansvar, omsorg och meningsfull fritids är alla begrepp som kan kopplas till fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Slutsats för studien är att beroende på vilken arbetsmetod som används uppnås olika delar av fritidshemmets pedagogiska uppdrag vid uppstarten av fritidshemmets verksamhet efter skoltid.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Porath Sjöö (Handledare), Sara Lenninger (Bedömande lärare) & Anders Jönsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i utbildningsvetenskap

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Hermeneutik
  • tolkning
  • fritidshem
  • fritidspedagog
  • vardagspraktik
  • uppstart

Citera det här

'