Klass och ohälsa - i Sverige ur ett genusperspektiv

 • Sofia Borander
 • Maja Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta är en litteraturstudie med syfte att belysa sociala faktorer som kan ge upphov till skillnader i ohälsa mellan könen utifrån ett genusperspektiv. Social ojämlikhet är en strukturell egenskap som säger något om den ojämlika fördelningen av möjligheter och resurser i ett samhälle. Jämlikhet eller ojämlikhet är relationellt och handlar om förhållandet mellan individer eller sociala grupper. Ibland är strukturen i sig en indikator på ett samhällsproblem. Att studera skillnader i levnadsförhållanden mellan olika personer i olika klasser kan ge oss en uppfattning om hur samhällets struktur, i form av klasstillhörighet, återverkar på de enskilda individernas basala förhållanden, nämligen liv och hälsa. Ojämlikhet i hälsa avser skillnader i sjuklighet och dödlighet mellan människor i olika sociala positioner. Om exempelvis okvalificerade arbetare skulle kunna ges samma låga dödlighet som högre tjänstemän skulle dödligheten minska med 43 procent för männen och 23 procent för kvinnorna i denna grupp. Nästan hälften av dödligheten bland dessa arbetarmän, och närmare en fjärdedel av dödligheten bland kvinnorna i samma grupp, är alltså i någon mening socialt genererade. Centralt för förståelsen av representationen av klass är kopplingen mellan klass och genus. Klass och genus inte går att skiljas åt som grunder till ojämlikheter. De har gemensamma band men genererar varierande mönster av strukturella förhållanden och livserfarenheter.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '