Klasstorlekens påverkan på lärarens möjligheter att uppfylla läraruppdraget och dess effekt

 • Josefine Nygren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Många studier behandlar ämnet om hur elevernas kunskapsinhämtning påverkas av gruppstorleken men få studier berör hur lärare påverkas av gruppstorleken. Den här studiens syfte är att undersöka hur gymnasielärare upplever att deras uppfattning av elevernas hälsa och kunskaper samt möjligheten att anpassa pedagogiken till eleverna påverkades av gruppstorlek och undervisningsmiljö.

  En kvantitativ enkätstudie genomfördes där 105 lärare på gymnasieskolor i nordvästra Skåne och södra Halland hade möjlighet att svara på 21 påståenden. Ett bekvämlighetsurval användes och frågorna i enkäten var slutna. 33 enkäter besvarades (31 %) och kodades för statistiska analyser.

  Majoriteten av gymnasielärarna var nöjda med sin undervisningsmiljö och tyckte sig ha en god uppfattning om kunskapsnivån hos sina elever. Få lärare tyckte sig kunna eller vilja ta ställning till elevernas hälsa, men alla lärare anpassade sin pedagogik till eleverna. En tredjedel av lärarna upplevde att de hade ett för stort antal elever i sin undervisningsgrupp. Statistiska analyser (ANOVA) visade signifikanta skillnader (p< 0,05) mellan lärare nöjda med sin klasstorlek och lärare som upplevde klasstorleken som för stor för hur man förlitade sig till skriftliga arbeten, tron på att svagpresterande elever kunde få en bättre förståelse i mindre grupper samt maximala antalet elever i en undervisningsgrupp.

  Trots en del brister visar studien på möjliga konsekvenser för elever och lärare i större klasser, så som att lärarna har mindre möjlighet att sätta rättvisa betyg och måste förlita sig mer på vad eleverna visar upp skriftligen samt att lärarna upplever att de svagpresterande eleverna får mindre stöd och hjälp än vad de behöver.

  Studien visade även att få lärare har kunskaper om elevers hälsa.

  Tilldelningsdatum2008-okt.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '