Klimatanpassning av natur- och kulturvärden
: myndigheters metoder och strategier i skyddade områden

 • Turid Seidlitz
 • Louisé Smith

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Ändrad markanvändning är en av anledningarna till de ökade globala temperaturerna och klimatförändringar utgör ett hot mot natur- och kulturvärden. Hållbara samhällen kräver ökad klimatanpassning och resiliens även i skyddade områden. Studien syftar till att öka förståelsen för vilka metoder och strategier myndigheter använder för att förhindra skador på natur- och kulturvärden till följd av klimatförändringarna. Idag finns ett flertal internationella och nationella styrmedel för att säkerställa gynnsamma förhållanden för värdena. Studien har därav två delar och en kvalitativ ansats. Den första delen bygger på en fallstudieanalys av naturreservatet Kronovall Store vång i Skåne län samt kulturreservatet Smedstorps dubbelgård i Östergötlands län. Båda reservaten skyddas även som Natura 2000. Den andra delen bygger på kvalitativa intervjuer med relevanta nationella myndigheter. Resultatet visar att reservatens bevarandevärden är de kulturpräglade artrika markerna med lång hävdkontinuitet. Den förväntade påverkan av klimatförändringen på reservatens bevarandevärden är enligt förvaltarna framför allt den snabbare igenväxningen. Det råder kunskapsbrist och delade meningar om skötselplanernas strikthet, därav sker klimatanpassningsåtgärder i olika grad. De nationella myndigheterna har kommit olika långt i det förebyggande arbetet mot klimatförändringar i skyddade områden. Myndigheterna har ambitionen att skapa sig en förståelse för hur natur- och kulturvärden påverkas för att hantera klimatförändringspåverkan. För att sträva mot en hållbar framtid där såväl biologisk mångfald samt kulturarvet kan bestå krävs omedelbara och samordnade åtgärder för att minska klimatförändringarnas påverkan på natur- och kulturvärden i skyddade områden.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareIngemar Jönsson (Handledare) & Pär Söderquist (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

 • Bevarandevärden
 • biologisk mångfald
 • klimatförändring
 • klimat- och sårbarhetsanalys
 • kulturarv
 • kulturreservat
 • naturreservat
 • resiliens

Citera det här

'