Klimatanpassning bland företag i Jönköpings län

 • Victor Håård

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Klimatförändringarna leder till flera negativa effekter på vårt samhälle, bland annat extremvärme och skyfall med översvämning som följd. Det finns åtgärder att ta till som kan dämpa dessa effekter. Det kallas för klimatanpassning och är ett relativt nytt begrepp som ännu inte fått en naturlig plats i alla organisationer och företag. Syftet med denna studie är att få en inblick i hur några av Jönköpings läns företag organiserar sitt klimatanpassningsarbete och att jämföra detta med SMHI:s lathund för klimatanpassning. Genom intervjuer med några av länets företag undersöker studien bland annat företagens syn på klimatanpassning, hur man samverkar internt och externt samt vilka utmaningar man ställts inför under arbetets gång. Företagen som inkluderas i studien ligger alla i riskzonen för att delvis eller helt hamna under vatten vid ett estimerat 100-årsregn. Resultatet visar att flera företag ser ett klimatanpassningsarbete som ett nödvändigt ont, för att skydda sina verksamheter mot framtida effekter från klimatförändringarna. Man har kommit olika långt i sitt arbete, vilket grundar sig delvis i hur företaget definierar vad klimatanpassning verkligen är, hur pass nära företagets fysiska lokaler ligger den absoluta riskzonen för klimatförändringarnas effekter samt hur strukturerat arbetet bedrivits. En utvecklingspunkt värd att betona i ett klimatanpassningsarbete är vikten av en fungerande samverkan, både inom företagen och med externa parter som länsstyrelse och kommun.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCharlotte Andersson (Handledare), Elsie Kjeller (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljöledning (20707)

Nyckelord

 • klimatanpassning
 • klimatförändringar
 • resiliens
 • översvämning
 • klimatanpassningsåtgärder
 • samverkan
 • näringsliv
 • jönköping

Citera det här

'