Klimatanpassning för värme- och skyfallsproblematik i Ystad tätort
: Kartläggning av problemområden med SKAYE/GIS och åtgärdsförslag genom naturbaserade lösningar

 • Maria Hästhov

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Den globala uppvärmningen medför klimatförändringar som gör att extremväder som skyfall och värmeböljor förekommer allt oftare. I framtiden beräknas dessa händelser bli ännu mer frekventa och intensiva, vilket gör det nödvändigt att klimatanpassa våra samhällen så att de blir mer motståndskraftiga. I städer gör hårdgjorda ytor och tätt placerade byggnader att riskerna ökar för både översvämningar och ohälsosamt höga temperaturer. Med en klimatanalys kan områden som är särskilt hotade av dessa problem identifieras. Syftet med detta arbete är att undersöka hur värme- och skyfallskartering av Ystad tätort kan användas för att komma fram till var relevanta insatser bör göras. Fokus har framför allt lagts på platser med känsliga verksamheter som förskolor och äldreboenden. Metoderna som använts är praktiskt arbete i olika datorprogram, en litteraturstudie som främst inriktats på naturbaserade lösningar, ett fältstudiebesök i Ystad, samt diskussioner med konsultbolaget Tyréns ämnesexperter. Fyra olika förskolor valdes ut för närmre studie och för dessa har förslag på åtgärder tagits fram. Plantering av träd visade sig vara effektivt för att minska strålningstemperaturen och skapa ett behagligare klimat. Fördröjningsytor och dammar ansågs vara bra lösningar för att bromsa upp vattenflöden så att risken för byggnadsskador till följd av översvämning minskar. Synergieffekter mellan de olika lösningarna uppvisade att värmeåtgärder inverkar positivt för skyfallsreglering och vice versa. Slutligen visualiserades åtgärdsförslagen för de utvalda verksamheterna.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareNicholas South (Handledare), Gunnar Svensson (Handledare), Lena B.-M. Vought (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

 • Klimatanpassning
 • strålningstemperatur
 • värmestress
 • skyfall
 • översvämning
 • naturbaserade lösningar
 • klimatåtgärder
 • förskolor

Citera det här

'