Klimatpositiva kolsänkor ger negativa koldioxidutsläpp
: en tvärvetenskaplig analys

  • Karolina Håkansson
  • Frida Hartman Svensson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Genom att sammanföra historiskt och modernt kartmaterial kan våtmarkers naturliga lokaler synliggöras. När kartmaterialet jämförs med inmätningar av dikesstrukturer blir det tydligt hur marken har dränerats. Korrelationen mellan historisk våtmark, modern torvmark och dikesstrukturer synliggör var i landskapet det finns god potential att nyskapa våtmarker med syfte att bilda kolsänkor. Kolsänkor binder in kol och minskar koldioxidutsläpp till atmosfären. Nyskapade våtmarker och regenererade kolsänkor kan bidra till att nå Sveriges miljömål Begränsad klimatpåverkan – ett tvärvetenskapligt perspektiv behöver utvecklas för att naturvetenskaplig forskning ska kunna appliceras effektivt inom klimatpolitiskt arbete. Med ett sådant synsätt tydliggörs även additionalitet gällande andra miljömål som bidrar till hållbar utveckling.

Tilldelningsdatum2020-apr.-24
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Einarsson (Handledare) & Thomas Beery (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

  • tvärvetenskap
  • kolsänkor
  • koldioxidutsläpp
  • historisk våtmark
  • klimatpolitik

Citera det här

'