Klimatrelaterad hållbarhetsredovisning
: Statligt ägda bolag över tid (2016 och 2020)

 • John Nordlund
 • Johan Sjöholm

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna uppsats är att undersöka den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen i svenska statliga bolag under åren 2016 och 2020 för att utröna om någon förändring i kvalitet kan observeras och vilka faktorer som påverkar kvaliteten på den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen under respektive år. Den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen för 40 statligt ägda bolag undersöks under två år. Uppsatsens forskningsfrågor och hypoteser undersöks utifrån en kvantitativ forskningsansats, där en innehållsanalys av bolagens hållbarhetsredovisning genomförs för respektive år. Genom kvantifiering av hållbarhetsinformationen skapas empirisk data som analyseras. Som grund för analysen ligger den teoretiska referensramen, där uppsatsens empiri tolkas med hjälp av legitimitetsteorin, intressentteorin samt institutionella teorin. Uppsatsens slutsats visar på att EU-direktivet haft en positiv påverkan på den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen. Vidare påvisas även en positiv relation mellan bolagens storlek och kvaliteten av den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen.

Tilldelningsdatum2021-aug.-25
OriginalspråkSvenska
HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • klimatrelaterad hållbarhetsredovisning
 • statligt ägda bolag
 • csr
 • gri
 • eu-direktiv

Citera det här

'