Koll på läget – lärares syn på mötet med elever med autism i undervisningen

  • Piroska Möller
  • Marie Persson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studiens syfte är att undersöka lärares erfarenhet av mötet med elever med autism i undervisningen samt skapa en djupare förståelse av hur det specialpedagogiska stödet och uppdraget kan utformas. I studien behandlas tidigare forskning som berör lärares möte med elever med autism i undervisningen samt specialpedagogens roll i detta möte. Empirin tolkas utifrån en sociokulturell teori genom de centrala begreppen kommunikation, samspel, proximala utvecklingszonen, stödfunktioner, mediering och artefakter.
Resultatet visar att lärarnas kunskaper, kompetens och erfarenheter av mötet med elever med autism i undervisningen ser olika ut. Det visar också att det är i mötet med eleverna som lärarna anser att de fått kunskaper och insikter kring vad det innebär att undervisa elever med autism. Alla lärarna nämner relationen med eleven som viktig liksom förståelsen för elevernas olikheter. I resultatet framkom att specialpedagogens uppdrag och hur dennes kompetens tas tillvara varierar. Vidare framkom att lärarnas syn på det specialpedagogiska stödet gällande elever med autism även ser olika ut. Specialpedagogiska implikationer som framkommer är vikten av specialpedagogens roll som stöd åt lärarna för att skapa en Skola för alla.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTammy Omfors Macinnes (Handledare), Linda Plantin Ewe (Bedömande lärare) & Jonas Aspelin (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • autism
  • inkludering
  • relationer
  • sociokulturellt perspektiv
  • specialpedagogens uppdrag

Citera det här

'