Kollegialitet och individualism
: en identitetskonflikt i revisorers vardag?

 • Anna Sjöbeck
 • Emelie Zigon

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Forskningen inom området organisationsstruktur och kontroll i revisionsbranschen tyder på att det finns en motstridighet i att revisorer både ska värna om kollegialiteten samtidigt som varje individ står som ensam ansvarig för sin egen utveckling och karriär. Detta skapar en konkurrenssituation till de kollegor som man förväntas upprätthålla goda sociala relationer till och samarbeta med. Att både vara en del av kollegialiteten och samtidigt vara starkt individualistisk, ger upphov till ett teoretiskt dilemma där dessa motpoler ska sammanfalla med varandra. Syftet med denna uppsats är att bidra till att skapa förståelse för hur revisorer på de större revisionsbyråerna hanterar denna konflikt. För att närma oss detta dilemma har vi gjort en kvalitativ undersökning som bygger på en abduktiv ansats. Vi har gjort 7 semistrukturerade intervjuer ur ett lokalistiskt perspektiv. Vi har begränsat vårt urval till revisorer inom Big 4 i södra Sverige. Vi har valt att analysera konflikten ur ett identitetsperspektiv för att tydligare begripa hur revisorer kan förhålla sig till både kollegialitets- och individualismaspekten. Genom detta har vi kommit fram till att det endast ser paradoxalt ut på ett teoriplan. Vår empiri tyder på att detta inte är ett praktiskt problem. Denna principiella motsättning löses i vardagens kaos där det ena per automatik undertrycks av det andra. Slutsatsen att revisorer inte ser detta som ett praktiskt problem leder dock inte till att det teoretiska dilemmat är oviktigt utan snarare att det kräver djupare kunskap om fenomenet. Slutsatsen leder dessutom till att man kan ifrågasätta vad detta betyder för de teorier som behandlar kontroll och organisationsstruktur. Detta fenomen kan även härledas till andra delar av samhället. Dagens arbetsmarknad anses i allt högre utsträckning individualiserad och varje individ får ansvara för sitt eget bästa samtidigt som man förutsetts att tänka på kollegialiteten och samarbeta med andra människor. Därför ger vår studie ett samhälleligt bidrag i form av ökad förståelse för hur individer hanterar konflikten mellan kollegialitet och individualism.

  Tilldelningsdatum2014-juli-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJohan Alvehus (Handledare) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • kollegialitet
  • individualism
  • identitet
  • revisor

  Citera det här

  '