Koloskopi utan sedering

 • Viktoria Biel
 • Lena Liljehov

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Koloskopi är en undersökning av tjocktarmen som förväntas öka i antal eftersom studiervisar att screening minskar dödligheten i kolorektalcancer. Patienten kan i vissa falluppleva undersökningen som smärtsam och obehaglig. Sjuksköterskan har enbetydelsefull roll i omvårdnaden. Syftet med studien var att belysa faktorer sompåverkar upplevelsen av smärta och obehag vid en koloskopiundersökning utansedering. Metoden var en litteraturstudie baserad på 19 vetenskapliga artiklar som harkvalitetsbedömts enligt protokoll. Vid analysen skapades tre övergripande kategorier.Fysiska faktorer som påverkar smärtupplevelsen, personlig upplevelse av smärta ochobehag samt patientens erfarenhet. I resultatet framkom följande huvudfynd. Skillnadenmellan hur kvinnor och män upplevde smärta, svårigheter med att mäta och bedömasmärta och obehag samt patientens erfarenhet och dess betydelse för smärtupplevelsen.Det är viktigt med en individanpassad smärthantering. Sjuksköterskan bör ha en adekvatsmärtutbildning och en bred erfarenhet för att kunna ge en god omvårdnad vidkoloskopiundersökningen.

  Tilldelningsdatum2010-nov.-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabeth Renmarker (Handledare) & Lena Persson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • koloskopi
  • smärta
  • obehag
  • erfarenhet
  • osederad

  Citera det här

  '