Kombiuppdrag - vilka blir konsekvenserna av att kombiuppdrag förbjuds?

 • Eva Johansson
 • Linda Tillman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vilka blir konsekvenserna av att kombiuppdrag förbjuds? Justitiedepartementets

  promemoria ”Några frågor om revision” utgör ett lagförslag om att kombiuppdrag

  ska förbjudas. Med kombiuppdrag avses uppdrag där någon, som är verksam på

  samma revisionsbyrå som företagets valda revisor, deltar i upprättandet av

  bokföringen. Enligt nuvarande bestämmelser uppkommer en jävssituation om vald

  revisor eller om någon som är verksam på samma revisionsbyrå som den valda

  revisorn deltar i företagets grundbokföring.

  Syftet med vår studie är att utreda vilka konsekvenser som uppkommer om

  kombiuppdrag förbjuds samt se om det finns någon skillnad i uppfattning mellan

  revisorer och redovisningskonsulter. För att finna de konsekvenser som kan uppstå

  om kombiuppdrag förbjuds har vi använt oss av en egen utvecklad modell samt

  intressentmodellen och analysmodellen. Utifrån dessa teorier har vi utvecklat en

  hypotesmodell. I hypotesmodellen har vi satt ”kombiuppdrag” som kärna och utifrån

  detta har vi bildat våra hypoteser.

  Undersökningen har genomförts genom en postenkät utformad med påståenden,

  vilka kan härledas till våra hypoteser. Målpopulationen var 50 revisorer och 50

  redovisningskonsulter. Svarsfrekvensen blev 49 %.

  Resultatet av undersökningen visar att om kombiuppdrag förbjuds kommer revisorns

  oberoende att stärkas och företagens kostnader att öka. Det finns däremot inget i

  undersökningen som påvisar att revisorns kompetens, revisionens kvalitet,

  årsredovisningens kvalitet eller rådgivningens kvalitet kommer att försämras om

  kombiuppdrag förbjuds. Inte heller tyder den på att det skulle bli svårare för

  revisionsbyråerna att rekrytera arbetskraft. När det gäller redovisningsmarknadens

  konkurrens kan vi inte göra något uttalande då respondenternas svar inte är

  signifikant. När det gäller sambandet mellan uppfattning och yrkeskår kan vi se att

  redovisningskonsulterna är relativt samstämmiga medan revisorernas uppfattning

  många gånger skiljer sig åt. När vi tolkat om varje respondents svar till positiv,

  likgiltig eller negativ framgick det att av revisorerna är lika många negativa som

  likgiltiga till förslaget om att kombiuppdrag förbjuds. Bara ett fåtal är positiva.

  Motsatt inställning har redovisningskonsulterna. Där de allra flesta är positiva.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '