Kommunalt hållbarhetsarbete
: hur engageras intressenter i kommunalt hållbarhetsarbete?

 • Bokan Jalal
 • Antigona Selaci

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I dagens samhälle finns det ett stort behov av att arbeta hållbart på flera olika samhällsnivåer, inte minst på lokal nivå. Vid stadsutveckling är det viktigt att kommunerna arbetar utifrån den ekonomiska-, miljömässiga- och sociala dimensionen för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling. Eftersom stadsutveckling syftar till att skapa en god levnadsstandard för samtliga kommuninvånare är det viktigt att invånarna är delaktiga i hållbarhetsarbetet. En viktig del i hållbarhetsarbetet är att skapa ett effektivt samspel mellan kommunens intressenter som skapar förutsättningar för kunskapsutbyte och integration, vilket i sin tur leder till utvecklingen av ett bättre samhälle. Dessutom bör kommuner vara kapabla till att integrera människor med varierande etiska, religiösa och socioekonomiska bakgrunder i den hållbara staden. Syftet med studien är att undersöka den inbyggda komplexiteten med att engagera intressenter i det kommunala hållbarhetsarbetet vid stadsutveckling.

Eftersom studien syftar till att ge en ingående beskrivning av studiens problemområde har en deskriptiv forskningsstrategi valts. Studien bygger på en abduktiv ansats och forskningsmetoden är av kvalitativ karaktär. Empirisk data har insamlats genom semistrukturerade intervjuer med fem respondenter från två kommuner samt genom innehållsanalyser av information på kommunernas hemsidor och årsrapporter.

Studiens slutsatser är att samverkan mellan kommuner och deras intressenter är nödvändig för att utveckla en hållbar stad. Dessutom pekar resultatet på att utvärdering av den sociala aspekten inom hållbarhetsarbetet är en viktig komponent som behöver utvecklas och anpassas för att underlätta uppföljningsarbetet. Härutöver är slutsatsen att kommuners kommunikation med invånarna behöver anpassas och utvecklas utifrån invånarnas behov för att underlätta informationsutbyte mellan parterna.

Tilldelningsdatum2018-sep.-24
OriginalspråkSvenska
HandledareDaniela Argento (Handledare) & Marina Jogmark (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Ekonomi och näringsliv (502)

Nyckelord

 • hållbaretsutveckling
 • intressentengagemang
 • stadsutveckling
 • delaktighet
 • medborgarinflytande
 • kommuner

Citera det här

'