Kommunikation bortom orden
: En fallstudie kring FMT – Funktionsinriktad musikterapi i grundsärskolan

 • Ellen Bergström
 • Hanna Ståhlberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Med detta arbete vill vi undersöka hur motorik och sensorik kan påverka kommunikativ samverkan hos elever på icke-verbal kommunikationsnivå med intellektuell funktionsnedsättning samt flerfunktionsnedsättning. Utifrån teorier kring kommunikativ samverkan samt motorik och sensorik valde vi en specifik musikterapiform; Funktionsinriktad musikterapi (FMT). Frågeställningarna utgick från huruvida FMT kan påverka kommunikativ samverkan samt på vilka sätt FMT skulle kunna vara ett verktyg för att stärka kommunikativ samverkan för elever i grundsärskolan. Studien var en fallstudie och empirin samlades in via observationer av en elev på grundsärskola inriktning ämnesområden. Observationerna innefattade dels fem individuella FMT-sessioner samt två klassrumsaktiviteter. Empirin analyserades kvalitativt ur ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visade på en viss påverkan av FMT på kommunikativ samverkan samt att denna samverkan även skulle kunna vara överförbar till andra kontexter. Vi kunde även se att FMT-metodens arbetssätt skulle kunna ge värdefull kunskap till pedagoger för att främja kommunikationsutvecklande undervisning i grundsärskolan. Tanken är att studien ska ge ett kunskapsbidrag i ett i övrigt sparsamt utforskat område.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ahlqvist (Handledare), Lotta Anderson (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • FMT
 • Funktionsinriktad musikterapi
 • icke-verbal
 • kommunikativ samverkan
 • alternativ kommunikation
 • flerfunktionsnedsättning
 • motorik
 • sensorik
 • grundsärskola

Citera det här

'