Kommunikation vid palliativ vård av cancersjuka patienter
: sjuksköterskans upplevelse

  • Thitika Chan

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Kommunikation är viktigt vid mötet mellan sjuksköterskor och cancerpatienter inom palliativ vård. God kommunikation reducerar
missförstånd, misstag som kan leda till vårdskador samt ökar förtroendet för vården hos patienter. Att kommunicera med patienter som vårdas palliativt är en utmaning för sjuksköterskan. Kommunikation mellan sjuksköterska och patienter är lättare när det finns en god relation. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med cancerpatienter inom palliativ vård. Metod: Studien utgör en litteraturöversikt som är baserad på 12 kvalitativa artiklar. Tre databaser användes vid sökning och Högskolan Kristianstads granskningsmall användes för att granska artiklarna. Ytterligare användes Fribergs femstegmodell för att analysera resultat från artiklarna. Resultat: Resultaten identifierades i tre olika kategorier: 1) känslor som växer vid kommunikation, 2) vad underlättar och försvårar kommunikationen, och 3) kommunikationen med patienter från en annan kultur. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån Shentons (2004) kvalitetsbegrepp tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Tre huvudfynd framkom i resultatdiskussionen. Fynden diskuterades utifrån etiken, validering, lagar, riktlinjer och personcentrerad vård.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Lundström (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nyckelord

  • sjuksköterskor
  • upplevelser
  • kommunikation
  • cancerpatienter
  • palliativ vård

Citera det här

'