Kommunikativa skillnader mellan en privat och en offentlig organisation - en komparativ fallstudie av företag under omorganisering

 • Rebecca Bamberg
 • Jenny Berg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Dagens globala samhälle utövar ett tryck på organisationerna, vilket gör att många organisationer måste genomgå organisationsförändringar för att bättre kunna möta de nya kraven. Syftet med vår undersökning var att undersöka om förändringsrelaterad kommunikation skiljer sig åt mellan privata och offentliga organisationer. Undersökningen utformades som en komparativ fallstudie. Då skriftlig information angående organisationsförändring ibland är det första som når medarbetarna valdes dokumentanalys som metod. I analysen har vi utgått från tre perspektiv på organisationsförändring, nämligen det strukturella perspektivet, HR-perspektivet och det symboliska perspektivet, samt Kotter och Cohens normativa åttastegsmodell. Resultaten visade att det fanns betydande skillnader i kommunikationen mellan de båda organisationerna. Den offentliga organisationen låg i linje med den normativa modellen. Så var ej fallet med den privata organisationen. De slutsatser vi kommit fram till är att den interna kommunikationen spelar en stor, men ej avgörande roll för en lyckad förändringsprocess, information angående förändring bör utgå från mottagarens förförståelse för att undvika missförstånd samt att mellanchefer har en nyckelroll i den interna kommunikationen. Det går dock ej att dra några generella slutsatser utifrån undersökningen då det inte finns tillräckligt med empiriskt material för att understödja detta.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '