Kompetens - nyckeln till utveckling?
: En kvalitativ studie kopplad till våldspreventivt utvecklingsarbete inom området våld i nära relationer

 • Malin Fager
 • Teresia Jansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Eftersom våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem har samhället ett stort ansvar i att arbeta våldspreventivt för att motverka våld i nära relationer på flera nivåer. Forskning visar att kompetens hos yrkesverksamma som i sitt arbete riskerar möta våldsutsatta individer ökar chanserna för tidig upptäckt av våld i nära relationer, vilket kan leda till att individers hälsa och välbefinnande ökar. Syftet med studien var att undersöka hur medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Oxelösund kommun uppfattade det våldspreventiva utvecklingsarbetet inom området våld i nära relationer, inkluderat introduktionskursen från Nationellt centrum för kvinnofrid. En kvalitativ metod användes till studien och innefattade åtta medarbetare som deltagit i introduktionskursen. Ett strategiskt urval tillämpades och semistrukturerade intervjuer genomfördes. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre huvudkategorier och sex subkategorier. Resultatet berörde de utmaningar och möjligheter som medarbetarna uppfattade i det våldspreventiva utvecklingsarbetet kopplad till området våld i nära relationer. Resultatet belyste kompetens bland medarbetarna som den främsta nyckeln för att tidigt upptäcka och kunna ge stöd till våldsutsatta individer. Resultatet belyste även utmaningen kring omvandlingen av teoretiska kunskaper till praktisk kompetens. I konklusionen belyses kompetensutveckling som vidare forskningsbehov för att tidigare upptäcka och kunna erbjuda stöd till individer utsatta för våld i nära relationer. Folkhälsoarbetet skulle kunna omvandla den teoretiska kompetensen till praktisk handling som i sin tur skulle kunna öka förutsättningarna till att förbättra hälsan och välbefinnandet hos våldsutsatta individer, men även optimera folkhälsan.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCássandra Winther (Handledare) & Camilla Malm (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

 • folkhälsa
 • kompetens
 • stöd
 • tidig upptäckt
 • uppfattningar
 • utvecklingsarbete
 • våld i nära relationer,
 • vård- och omsorgspersonal

Citera det här

'