Komplexa människor i en mekanisk orgnaisation - ett kulturperspektiv

 • Jenny Olofsson
 • Mattias Wirsén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vår studie är att genom ett kulturperspektiv få en förståelse för vad som kan påverka anställdas syn på begreppen ledarskap och engagemang i arbetsorganisationen. Denna uppsats är en uppföljning av en tidigare enkätstudie som genomförts i den studerade organisationen. Då vi uppfattar att den undersökta organisationens strukturella utformning har betydande likheter men en mekanisk organisation, där människan i sitt arbetsutövande förväntas uppträda som maskinens förlängda arm,

  söker vi också förstå hur detta kan påverka de nämnda begreppen. Vi utgår ifrån kultur som en social konstruktion, det vill säga det är människorna i organisationen som skapar, vidmakthåller och återskapar kulturen. Vidare ser vi kultur som de gemensamma innebörder och symboler som en grupp människor delar i ett visst sammanhang eller en situation. Våra metoder för informationsinsamling har i huvudsak bestått av naturliga samtal och intervjuer. Resultatet tyder på att en överordnad kultur måhända

  existerar men denna spelar en betydligt mindre roll än de mer lokala kulturerna i organisationen för de anställda. Det upplevs även finnas en stor distans mellan ledning och personal, något som kan inverka på uppkomsten av olika kulturer med olika gemensamma innebörder. Visserligen strävar alla mot samma mål, att utföra sitt arbete, men med helt olika förutsättningar. En motkultur i form av ”golvets kultur” är enligt vår uppfattning förhållandevis stark, något som vi tror tydligare kan framträda i en mekanisk organisation. Beslutsvägar är oftast enkelriktade, delaktigheten är inte alltid den

  bästa och kommunikationen kan ses som bristfällig på grund av att avdelning av makt och distans mellan ledningen och de anställda är tydlig, vilket följaktligen tycks påverka de anställdas engagemang. Det närmaste ledarskapet tolkas som det mer betydelsefulla och det som tydligast påverkar de anställdas vardag, då även kulturellt. Det mänskliga faktorerna spelar naturligtvis en stor roll i organisationen, men dessa får inte alltid det utrymme som krävs i den mekaniska organisationens funktionssätt.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '