Komponentavskrivning inom kommuner
: en studie om hantering och effekter av komponentavskrivning inom kommunal redovisning

 • Elin Hansson
 • Caroline Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Komponentavskrivning är ett aktuellt och viktigt ämne inom kommunal sektor eftersom rekommendationen om komponentavskrivning är relativt ny samt att det är skattebetalarnas pengar som till stor del finansierar denna extra administrativa börda som komponentavskrivning anses medföra.

  Syftet med studien är att förstå hur redovisningsansvariga inom kommuner hanterat implementeringsprocessen av komponentavskrivning samt belysa vilka konsekvenser avskrivningsmetoden medfört på den rättvisande bilden. För att uppnå syftet innefattar den teoretiska referensramen aktuella och relevanta teorier och begrepp för komponentavskrivning i kommuner. Metodvalet var semistrukturerade intervjuer som genomfördes i åtta kommuner i Skåne län.

  Resultatet visar att flera faktorer spelar in i hur avskrivningsmetoden väljs att implementeras i kommuner vilket har resulterat i att ingen tillämpning i någon kommun är exakt lik en annan. Den största påverkande faktorn är det tolkningsutrymme som finns i och med att kommuner i Sverige har principbaserad redovisning.

  Studien visar även att komponentavskrivning leder till en mer rättvisande bild av kommunernas finansiella ställning. Dock framkom indikationer på att jämförbarheten försämras eftersom komponentavskrivning implementerats och används på olika sätt i kommunerna. Detta resulterar i att den kommunala redovisningen inte är enhetlig och därför inte uppfyller kravet om jämförbarhet som är en av de kvalitativa egenskaperna som Rådet för kommunal redovisning beskriver i sitt ramverk.

  Studien bidrar till ökad förståelse om varför det finns skiljaktigheter och likheter i implementeringsprocessen av komponentavskrivning samt vilka konsekvenser avskrivningsmetoden medför. Studien ökar även förståelsen för vilken diskussion som är aktuell kring komponentavskrivning inom kommunal sektor.

  Genom intervjuerna framkom indikationer om att teori och praktik inte går hand i hand när det gäller komponentavskrivning. Framtida forskning kan belysa och tydliggöra om det existerar ett gap mellan teoretisk målsättning med komponentavskrivning och vad det i praktiken är möjligt att uppnå.

  Tilldelningsdatum2016-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJennifer Emsfors (Handledare) & Sven-Olof Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • komponentavskrivning
  • rättvisande bild
  • kvalitativa egenskaper
  • kommunal redovisning
  • agentteorin
  • institutionell teori

  Citera det här

  '