Konflikter, ett medel för utveckling?
En studie om konflikter i arbetslag

 • Sandra Hansson
 • Linda Andersson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet i denna studie är att undersöka hur förskolepersonal beskriver konflikter i arbetslaget. Påverkar konflikter ett arbetslag? Vilka är de vanligaste faktorerna som kan ge upphov till konflikter och hur hanteras dem? I studien används en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer valdes för att samla in empiri om förskolepersonalens tankar och erfarenheter. Sex stycken informanter med olika lång arbetslivserfarenhet inom barnomsorgen har medverkat i intervjuerna. Resultatet av intervjuerna analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet samt ABC-modellen. Det sociokulturella perspektivet hjälper till att beskriva kommunikationens betydelse. ABC-modellen är en konflikthanteringsmodell och med den kan man bättre förstå hur konflikter kan lösas eftersom den hjälper till att förstå hur konflikter utvecklas. I resultatet har det framkommit att de flesta konflikter är fördelningskonflikter så som otydliga arbetsuppgifter samt ordningskonflikter i form av vem som ska göra vad och vilka regler som gäller på arbetsplatsen. Däremot är den största orsaken till konflikt är bristande kommunikation, men även rutiner föräldrar och chefer kan ge upphov till konflikter. Föräldrar på grund av missförstånd samt chefens otydliga ledarroll. Förskolepersonalen beskriver att konflikter kan få positiv påverkan på arbetslaget på så sätt att det utvecklar arbetslaget, de får bättre relationer med varandra och det kan leda till nya sätt att tänka. Den negativa påverkan på arbetslaget är vantrivsel, kommunikationen blir sämre och arbetslaget slutar utvecklas. I studien framkommer det också att konflikthantering ser olika ut beroende på hur man är som person, människors olika beteende spelar roll för konflikthantering.

  Tilldelningsdatum2016-dec.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEmelie Nilsson (Handledare) & Maria Rosberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • konflikt
  • konflikthantering
  • konflikters påverkan
  • arbetslag
  • förskolechefens roll
  • kommunikation

  Citera det här

  '