Konflikthantering utifrån handlingsplaner – en undersökning om lärares bemötande av elevers beteendeproblem samt hantering av konflikter mellan elever

 • Helene Rolf
 • Anki Strömberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, (Utbildningsdepartementet, 1998) står att tendenser till trakasserier i skolan ska bekämpas aktivt. Enligt Regeringens proposition 2005/06:38 skall alla skolor ha utarbetat en likabehandlingsplan mot kränkande behandling av elever. Utifrån detta har vi valt att undersöka om lärare bemöter och hanterar konflikter mellan elever enligt skolans handlingsplan, samt hur lärare arbetar förebyggande för att motverka konflikter. Syftet med undersökningen är att bli mer medvetna hur lärare kan hantera samt arbeta för att förebygga konflikter där elever tar till våld. Litteraturstudien i undersökningen ger en beskrivning av elevers beteendeproblem, förebyggande åtgärder och hantering av konflikter. Som metod för undersökningen har vi använt oss av observationer, intervjuer och dokumentanalys. Resultatet av empirimaterialet visar att skolorna i undersökningen arbetar förebyggande för att motverka fysiskt våld, men de följer inte alltid sina handlingsplaner i konflikthanteringen. Carlander (1990) anser att det inte går att följa en färdig mall om hur konflikter bör lösas, det finns lika många tillvägagångssätt som det finns konflikter. I diskussionsdelen jämför vi resultatet med vår litteraturstudie.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '