Konsten att samtala
: en kvalitativ studie om psykosocial hälsa i arbetslivet

 • Mirja Jylhäsalmi
 • Lina Öhman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En stor del av befolkningen tillbringar den största delen av sin tid på arbetet. Detta gör arbetsplatsen till en viktig arena att arbeta med för att ökat välbefinnande bland fler människor. Delaktighet och inflytande är faktorer som har stor betydelse för individens välmående, som kan främjas genom ett bra ledarskap och en bra psykosocial arbetssituation. Ett idag vanligt försök till att skapa delaktighet och inflytande på arbetsplatsen är att använda sig av årliga medarbetarsamtal. Beroende på hur det väljer att användas kan det leda till ett viktigt lärande för såväl individ som organisation, men används instrumentet slarvigt riskerar samtalet att förlora sin mening för samtliga inblandade. Syftet med studien är att är att undersöka den psykosociala arbetssituationen för ingenjörer på ett bolag i södra Sverige, och vad medarbetarsamtalet fyller för funktion för medarbetarna. Kvalitativa intervjuer genomfördes med hjälp av en halvstrukturerad intervjuguide som låg till grund för samtalet. För att analysera materialet gjordes en innehållsanalys utifrån vilken innehållet tolkades, kategoriserades och tematiserades. Resultatet visade på en diskrepans mellan arbetsgivarens uttalade försök till att främja delaktighet och kompetensutveckling, genom bland annat utvecklingssamtalet, och medarbetarnas upplevelse av de förutsättningar som gavs i vardagen. Diskussionen tar upp en del viktiga problem och frågor som studien väcker. Konklusionen är att medarbetarsamtalet inte kan ersätta brister i kommunikationen under resten av arbetsåret. Medarbetarsamtalets funktion bör undersökas närmre och vägas mot andra, eventuellt bättre, alternativ.

  Tilldelningsdatum2015-juni-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareÅsa Bringsén (Handledare), Ann-Christin Sollerhed (Examinator) & Anna Linge (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • delaktighet
  • medarbetarsamtal
  • hälsa
  • lärande
  • arbetsplats

  Citera det här

  '