"Konsten att ta russinen ur kakan"
: läs- och skrivundervisning i skolans tidiga år

 • Jenny Borg
 • Sandra Nilmarkson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur lärare i ett urval skolor talar om sitt arbete med den tidiga läs- och skrivundervisningen i årskurs F-3. Undersökningens fokus kommer i huvudsak vara lärares beskrivning av undervisningens utformning samt vilka faktorer och modeller som ligger till grund för deras läs- och skrivundervisning.

  Utifrån syftet görs en enkätundersökning där lärare yrkesverksamma i årskurs F-3 deltar. Undervisningsmodellerna Bornholmsmodellen, LTG-metoden, Att skriva sig till läsning, Wittingmetoden och Whole language ligger till grund för en del av enkätens frågor. Undervisningsmodellerna presenteras under arbetets forskningsbakgrund och enkätsvaren redovisas under arbetets empiriska del.

  Avslutningsvis leds arbetet in i en diskussion med utgångspunkt i arbetets syfte, forskningsfrågor och enkätsvar. Undersökningen visar att lärare använder sig av olika modeller i den tidiga läs- och skrivundervisningen. De slutsatser som lyfts fram i diskussionen är betydelsen av att kombinera olika undervisningsmodeller för att tillgodose elevers individuella behov och förutsättningar. Det visar sig även i arbetets undersökning att lärares yrkeserfarenhet är en faktor till hur lärarna väljer att utforma den tidiga läs- och skrivundervisningen.

  Tilldelningsdatum2015-feb.-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnnette Ewald (Handledare) & Victoria Johansson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • läs- och skrivundervisning
  • enkätundersökning
  • årskurs f-3
  • bornholmsmodellen
  • ltg-metoden
  • asl
  • bottom-up
  • top-down

  Citera det här

  '