Kränkande behandling i förskolan
: En fenomenografisk enkätstudie som belyser förskollärares uppfattningar om hur förebyggande strategier används i förskolans utbildning

  • Malin Glanshagen
  • Isabella Hermansson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Kränkande behandling har på olika sätt präglat barns livsvillkor under generationer. Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om kunskapsområdet för att få insyn i hur arbetet mot kränkande behandling mellan barn i förskolan kan förebyggas. De viktiga aspekter som forskningen belyser är att konsekvenserna av att ha blivit utsatt för kränkande behandling kan bli livslånga och är en orsaksfaktor för barns försämrade hälsa och välbefinnande, där dåligt självförtroende, social svårighet, psykisk ohälsa och självmordstankar kan utvecklas. För de barn som kränker andra barn är sannolikheten större att de hamnar i våldsamma situationer då de kan få svårt för sociala relationer som vuxna. Därför är det förebyggande arbetet mot kränkande behandling väsentligt för att barn inte ska kunna bli utsatta. Omfattningen av kränkande behandling är viktig att ta i beaktning då det kan ha en påverkan på både offer, förövare och åskådare. Ett aktivt arbete med att sätta in förebyggande åtgärder redan i förskoleåldern är av vikt, annars kan det väldigt fort få fäste. Med en kvalitativ fenomenografisk ansats analyseras data för att skapa kunskaper om vilka uppfattningar förskollärare har kring fenomenet. Studien omfattar 13 förskollärare från en kommun i södra Sverige, som har deltagit genom att besvara en digital enkät om deras uppfattningar kring det förebyggande arbetet mot kränkande behandling i förskolan. Empirin har sedan analyserats med hjälp av tematisk analys. Resultatet visar att förskollärare uppmärksammat att kränkande behandling förekommer både verbalt och fysiskt i förskolan, trots detta upplevs de förebyggande åtgärderna vara tillräckliga i form av god kunskap och bra rutiner. Även det faktum att få av respondenterna har varit delaktiga i att göra en anmälan av en kränkning mellan barn är anmärkningsvärt.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareKristina Lund (Handledare), Katarina Nilfyr (Bedömande lärare), Sara Lenninger (Examinator) & Maria Rosberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Citera det här

'